Veritabanımızda kayıtların artmasıyla birlikte zamanla index yapılarında fragmantasyonlarında bozulmalar oluşabilir. Manuel olarak indexlerimizi rebuild ya da  reorganize yapabileceğimiz gibi aşağıdaki sorgularımızla bozulan indexleri tespit edebilir ve tablolarımızdaki indexleri kolaylıkla bakımını yapabiliriz.   İndexlerin Fragmentation izlenmesi,

CREATE FUNCTION dbo.index_name (@object_id int, @index_id int)
RETURNS sysname
AS
BEGIN
RETURN(SELECT name FROM sys.indexes WHERE

object_id = @object_id and index_id = @index_id)
END;
GO

 

SELECT
OBJECT_NAME(object_id) AS tabloadi
,dbo.index_name(object_id, index_id) AS indexadi
,avg_fragmentation_in_percent
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL)
WHERE avg_fragmentation_in_percent > 20
AND index_type_desc IN('CLUSTERED INDEX', 'NONCLUSTERED INDEX')

  Veritabanımızlardaki tüm tabloların indexlerin onarımı yapmak.
DECLARE @Database VARCHAR(255)
DECLARE @Table VARCHAR(255)
DECLARE @cmd NVARCHAR(500)
DECLARE @fillfactor INT

SET @fillfactor = 90

DECLARE DatabaseCursor CURSOR FOR
SELECT name FROM MASTER.dbo.sysdatabases

WHERE name NOT IN ('master','msdb','tempdb')
ORDER BY 1

OPEN DatabaseCursor

FETCH NEXT FROM DatabaseCursor INTO @Database
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

SET @cmd = 'DECLARE TableCursor CURSOR FOR SELECT ''['' + table_catalog + ''].['' + table_schema + ''].['' +
table_name + '']'' as tableName FROM ' + @Database + '.INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE table_type = ''BASE TABLE'''

/* create table cursor */
EXEC (@cmd)
OPEN TableCursor

FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @Table
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

IF (@@MICROSOFTVERSION / POWER(2, 24) >= 9)
BEGIN
/* SQL 2005 veya sonrası*/
SET @cmd = 'ALTER INDEX ALL ON ' + @Table + ' REBUILD WITH (FILLFACTOR = ' + CONVERT(VARCHAR(3),@fillfactor) + ')'
EXEC (@cmd)
END
ELSE
BEGIN
/* SQL 2000 */
DBCC DBREINDEX(@Table,' ',@fillfactor)
END

FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @Table
END

CLOSE TableCursor
DEALLOCATE TableCursor

FETCH NEXT FROM DatabaseCursor INTO @Database
END
CLOSE DatabaseCursor
DEALLOCATE DatabaseCursor

  Software Developer Mustafa Demircioğlu www.mustafademircioglu.net www.mustafademircioglu.org mustafa.demircioglu@outlook.com

Bir cevap yazın

*