C# ile String Sınıfı (Contains,IsNullOrEmpty,Insert,Replace,Remove, Split,Substring, ToLower,ToUpper,Trim) Kullanımı

Contains methodu metin içerisinde baştan başlayarak sona kadar index'e giderek Küçük ve Büyük harf duyarlığı ile arama yaparak geriye true veya false değer döndürür. Örnek1;Aşağıdaki gibi form tasarlayarak açıklama metni içerisinde textbox girdiğimiz değerin var olup olmadığını sorgulayalım. Nesnelerimiz; txtAra                   : textbox txtAciklama        : textbox btnAra                 : button
1
2
3
4
5
6
7
8
private void btnKontrol_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            
            bool _Durum = txtAciklama.Text.Contains(txtAra.Text);
            if (_Durum == true) { MessageBox.Show(String.Format("Aranan içerik ({0}) bulundu.({1})", txtAra.Text, _Durum)); }
            else { MessageBox.Show("Aranan içerik bulunamadı."); }      
        }
  Örnek2:Daha kullanıcı bir örnek açısından Anahtar kelimelerimiz olduğu bir uygulamamız olduğunu düşünelim ve kullanıcı tarafından bu parametrelerin dışarıdan girilerek aktif edilerek ilgili method’un çalıştığı düşünelim. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım. txtParametre                     :              textbox txtMetin                             :              textbox btnParametreAktif             :              button   Anahtarımız MailGonderim=E#GuvenlikTrigger=E#AXServisRestart=E#DisIpOgren=E#SqlRestart=E#InternetKontrol=E#TeraziKilo=E#SqlBackupServisCalistir=E# txtParametre girilen anahtarı kontrol ederek ilgili methodumuzu çalıştıralım.  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
private void btnParametreAktif_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("MailGonderim=E") == true)
            {   // Mail gönderiyle ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Mail Gönderimi Aktif Edildi");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("GuvenlikTrigger=E") == true)
            // Güvenlik Trigger ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Güvenlik Trigger Aktif Edildi");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("AXServisRestart=E") == true)
            { // Ax Servis restart ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Ax Servis Restart Ediliyor");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("DisIpOgren=E") == true)
            // Diş ip ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Diş ip öğreniliyor.");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("SqlRestart=E") == true)
            // Sql Server Restart ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Sql Server Restart ediliyor");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("InternetKontrol=E") == true)
            // İnternet Bağlantısı kontrol ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("İnternet Bağlantısı kontrol edildi.");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("TeraziKilo=E") == true)
            // Teraziden Kilo alımı ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Teraziden Kilo alımı aktif edildi.");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("SqlBackupServisCalistir=E") == true)
            { // Sql Server Backup Server ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Sql Server Backup Server çalıştırıldı.");
            }
        }
          IsNullOrEmpty methodu gelen string değerin null ya da boş olma durumu kontrol ederek bize geriye true ve false değer döndür. Kullanışlı bir method olmasına rağmen performans açısından boş olma durumu için (Empt)y tek başına kullanımını daha çok tavsiye ederim. Kullanıcıdan Exchange veya uyumlu bir sunucuya bağlanmak için gerekli bilgileri aldığımız ve uygulamamız da hiçbir alanın boş geçilemediğini düşünelim. Nesnelerimiz, txtSunucu    :      Textbox txtSmtpPort  :      Textbox txtMailAdresi :      Textbox txtKullanici :      Textbox txtParola    :      Textbox btnSinaKaydet :      Button   Sınama ve Kaydet buttonumuz içerisinde gerekli kod parçalarımıza yazalım.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
private void btnSinaKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
           
            //String değerlerin null ya da boş olma durumunu kontrol ediyoruz.
            if (string.IsNullOrEmpty(txtSunucu1.Text) ||
                string.IsNullOrEmpty(txtSmtpPort1.Text) ||
                string.IsNullOrEmpty(txtMailAdres1.Text) ||
                string.IsNullOrEmpty(txtKullanici1.Text) ||
                string.IsNullOrEmpty(txtParola1.Text))
            {
                MessageBox.Show("Tüm alanlar zorunludur boş geçemezsiniz.");
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Sınama ve Kaydet me işlemi gerçekleştirildi.");
            }
        }
        Insert methodu bir metin içerisine verdiğimiz başlangıç index ve karakterleri ekleme işlemi yapar. Aşağıdaki gibi form tasarlayarak kullanıcı tarafından verilen başlangıç ve kelimeleri açıklama metni içerisine ekleyelim.  
1
2
3
4
5
6
private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtInsertMetin.Text =
                txtInsertMetin.Text.Insert(Convert.ToInt32(txtInsertBaslangic.Text), txtInsertKelime.Text);
        }
    Replace methodu UNICODE bir karekteri farklı karekterlere dönüştürmek için kullanılır. Uygulamalarımızda (.)karakterini (,) gibi karekterlere çevirmek zorunda kaldığımız çok olmuştur.bizde bu örneğimizde tanımlı bir metin içerisin belirdiğimiz kelimeleri istediğimiz kelimelere çeviren bir uygulama geliştireceğiz. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım. txtReplaceAranan        :     Textbox txtReplaceYeniDeger     :     Textbox txtReplaceAciklama      :     Textbox btnReplace              :     Button
1
2
3
4
5
private void btnReplace_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtReplaceAciklama.Text =
                txtReplaceAciklama.Text.Replace(txtReplaceAranan.Text, txtReplaceYeniDeger.Text);
        }
      Remove methodu içerisine 2 tane instance bulundurmaktadır.1.instance string değer içerisindeki herşeyi kaldırırken 2. instance string değer içerisinde belirtilen başlangıç index numarasından başlayarak verile silinmek karekter sayısına kadar metin içerisinden silme işlemini gerçekleştirmektedir. Biz örneğimiz de kulanıcı tarafından verilen başlangıç index numarası ile silinmek istenen karekter sayısını alan bir geliştirme yapacağız.
1
2
3
4
5
6
private void btnRemove_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtRemove.Text =
                txtRemove.Text.Remove(Convert.ToInt32(txtRemoveBaslangic.Text.Text),
                                      Convert.ToInt32(txtRemoveSayisi));
        }
      Split methodu string değer içerisinde istenilen karekter göre ayrıştırmak için kullanılır. Bir örneğimizde kullanıcıdan aldığımız bir metin içerisinden istenilen ayraçlara göre ayrıştırarak bir listbox eklenmesini sağlayan bir uygulama geliştireceğiz. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım. TxtSplitKelime             :      Textbox txtSplitAyrac              :      Textbox lsbSplit                   :      Listbox btnSplit                   :      Button
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
private void btnSplit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    
    string[] kelimeler =
            txtSplitKelime.Text.Split(Convert.ToChar(txtSplitAyrac.Text));
    foreach (string kelime in kelimeler)
    {
        lstSplit.Items.Add(kelime);
    }
}
    Substring methodu string değer içerisinden verilen başlangıç noktasından başlayarak istenilen karekter sayına kadar alınmasını sağlanmaktadır. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım.
1
2
3
4
5
6
7
private void btnSubstring_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            
            MessageBox.Show(
                txtSubString.Text.Substring(Convert.ToInt32(txtSubStringBas.Text),
                                            Convert.ToInt32(txtSubStringBit.Text)));
        }
    ToLower methodu string değerin tüm karekterlini küçük harfe çevirir. ToUpper methodu string değerin tüm karekterlini büyük harfe çevirir. Aşağıdaki gibi form tasarlıyalım. Kullanıcı dan alınan bilgileri listbox küçük ve büyük olarak ekleyelim.
1
2
3
4
5
6
7
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //küçük harf olarak ekle
              lsbLowerUpper.Items.Add(txtLowerUpperKelime.Text.ToLower());
            //BÜYÜK HARF OLARAK EKLE
              lsbLowerUpper.Items.Add(txtLowerUpperKelime.Text.ToUpper());
        }
      Trim method’u içerisinde 2 durum bulunur. 1. durum string değerin başta ki ve sonda ki boşlukları silerken 2. durum da ise başta ki ve sonda ki istenilen karekterleri siler. TrimEnd string değer içerisinde sadece sondaki boşlukları ve istenilen karakterleri silmek için kullanılır. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım. Nesnelerimiz, TxtTrim                           :      Textbox rgTrim                            :      RadioButton Trim (Boşlukları Temizle)    (0)  :      RadioGroupItem Trim (Karakteri Temizle)     (1)  :      RadioGroupItem TrimEnd (Boşlukları Temizle) (2)  :      RadioGroupItem TrimEnd (Karekteri Temizle)         (3)  :      RadioGroupItem txtKarekter                       :      Textbox btnTrim                           :      Button
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
private void rgTrim_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            //Karekter Değişim özelliklerinde TxtTrimKarekter nesnesine Enable=True yapıp diğer duruma false yapalım.
            if ((Int16)rgTrim.EditValue == 1)  {txtTrimKarekter.Enabled = true; }
            else if ((Int16)rgTrim.EditValue == 3) {txtTrimKarekter.Enabled = true;}
            else { txtTrimKarekter.Enabled = false; txtTrimKarekter.Text = string.Empty; }
        }
//Kullanıcının seçimini kontrol ederek ilgili trim işlemini gerçekleştirelim.
private void btnTrim_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if ((Int16) rgTrim.EditValue == 0)
            {
                //Baştaki ve sondaki boşlukları temizle
                txtTrimMetin.Text = txtTrimMetin.Text.Trim();
            }
            else if ((Int16)rgTrim.EditValue == 1)
            {
                //Baştaki ve sondaki belirtilen karekterleri temizle
                txtTrimMetin.Text = txtTrimMetin.Text.Trim(Convert.ToChar(txtTrimKarekter.Text));
            }
            else if ((Int16)rgTrim.EditValue == 2)
            {
                //sondaki belirtilen karekterleri temizle
                txtTrimMetin.Text = txtTrimMetin.Text.TrimEnd();
            }
            else if ((Int16)rgTrim.EditValue == 3)
            {
                //Sondaki belirtilen karekterleri temizle
               txtTrimMetin.Text=  txtTrimMetin.Text.TrimEnd(Convert.ToChar(txtTrimKarekter.Text));
            }
        }
 

C# StopWatch Sınıfı Kullanımı

StopWatch sınıfı bizlere metodlarımız, kod parçacıklarımızın ne kadar sürede sonuçlandığı döndürerek bizi kod üzerinde optimizasyon yapmamıza ve daha performanslı yazılımlar geliştirmemizi için tetikleyen, kullanımı çok basit olan ve diğer yapabileceğimiz bir çok yöntemlere göre bu işi yapabileceğiniz en güçlü sınıftır diyebiliriz.   StopWatch  Özellikleri; Elapsed : Toplam Süreyi verir. ElapsedMiliseconds: Toplam Süreyi milisaniye cinsinden verir. IsRunning:Zamanlayıcının çalışıp çalışmadığı gösteririr. (True,False)   StopWatch  Methodları; Start : StopWatch  nesnesini başlatır. Reset :  süreyi sıfırlar ve stopwatch nesnesini durdurur. Restart :  süreyi sıfırlar ve yeniden başlar. StartNew : yeni bir zamanlayıcı başlatır. Stop: StopWatch  nesnesini dudurur.   Bizde Kaprekar Sayılarını  hesaplama bir metod yazarak basit bir örnekle StopWatch nesnemizi nasıl kullanıldığına göz atalım.   Kaprekar Sayıları (Vikipedi) Kaprekar sayıları , 1949 yılında Hintli matematikçi Kaprekar tarafından tariflenen sayılardır. n basamaklı bir t Kaprekar sayısının karesi alınıp sağdaki n basamağı solda kalan n-1 basamağa eklendiğinde sonuç yine t sayısını verir. Örnek: 55 , iki basamaklı bir sayıdır. 552 = 3025 , sağdan iki basamak 25 , soldan iki basamak 30. Bu iki sayının toplamı 30+25=55 yani sayının kendisidir. 1, 9, 45, 55, 99, 297, 703, 999, 2223, 2728, 4879 sayıları da diğer bazı Kaprekar sayılarıdır.   İlk öncelikle aşağıdaki gibi bir form tasarlıyalım. Nesnelerimiz, lsbListe                                :              listbox txtSayi1                               :              Textbox txtSayi2                               :              Textbox btnKaprekarHesapla              :              Button   şimdi kaprekar sayılarımızı hesaplamak için Kaprekar_Sayilari adında bir sınıf oluşturalım ve içerisine bize bir List döndüren method yazalım.          

public class Kaprekar_Sayilari
{

private string karakter, ilkSayi, sonSayi, sonuc2;
private int bul ,basamak ,sonuc, sonuc3 ;

private List Dizi = new List();

public List Kaprekar_Sayilari_Hesapla(int _BaslangicSayi, int _BitisSayisi)
{

for (int i = _BaslangicSayi; i <= _BitisSayisi; i++)
{

sonuc = i * i;
karakter = Convert.ToString(i);

basamak = karakter.Length;
sonuc2 = Convert.ToString(sonuc);
sonuc3 = sonuc2.Length;

bul = (sonuc3 - basamak);
ilkSayi = sonuc2.Substring(bul, basamak);
sonSayi = sonuc2.Substring(0, bul);

if (i == (int.Parse(ilkSayi) + int.Parse(sonSayi)))
{
Dizi.Add(i);
}

}
return Dizi;
}
}

 

Şimdi de oluşturduğumuz methodumuzu çağırarak Listbox içerisine methodumuzdan dönen değerleri alarak StopWatch nesnemizin yardımıyla da methodumuzun ne kadar sürede tamamlandığı messagebox’a gösterelim.
private void Hesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Stopwatch nesnemizi oluşturduk.
Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
stopwatch.Start();

//Kaprekar_Sayilar sınıfımız
Kaprekar_Sayilari _Kaprekar_Sayilari = new Kaprekar_Sayilari();

//Kaprekar sınıfımızın bizden istediği parametrelere değer atayarak dönen sonucu listbox datasource yüklüyoruz.
lsbListe.DataSource =
_Kaprekar_Sayilari.Kaprekar_Sayilari_Hesapla
(Convert.ToInt32(txtSayi1.Text), Convert.ToInt32(txtSayi2.Text));

//Stopwatch nesnemizi kapatıp süreyi gösteriyoruz.
stopwatch.Stop();
MessageBox.Show("Süre :" + stopwatch.Elapsed);

}

Axapta’da Sıfırdan Proje Geliştirmek

Axapta’da geliştirme yapmaya başladığınız da ilkte kolay gibi gelir, içerisine daha derinlemesine girdikçe aslında gözüken ilk o yüzün arkasında çok karmaşık süreçler olduğu bir yapı vardır bu yapı da zamanla üzerinde daha fazla çalıştıkça anlamaya ve kavramaya başlarsınız. Biz de bu yazımızda axapta üzerinde sıfırdan bir proje nasıl oluşturulur adımlarıyla işliyor olacağız. Kurgumuz, İşletmemizde oluşan duruşları tutmak istediğimizi düşünüyoruz.bunun için duruş nedenlerimizi çıkarıyoruz ve bu duruşları hat üretim ekranları üzerinden girişlerinin yapılacağını hayal ediyoruz. İlk öncelikle Duruş / Arıza kayıtlarımızı girmek için bir çalışmaya başlayalım.   1.Adım  - Proje Klasörü oluşturmak Axapta’da yeni bir proje gelişirken her zaman yeni bir proje klasörü oluşturmanızı öneririm. Çünkü geliştirmekte olduğunuz uygulama için oluşturduğunuz AOT nesnelerine tabi ki yine AOT üzerinden görebilirsiniz. Fakat daha rahat kullanım, daha düzenli bir yapı ve istediklerinize daha rahat ulaşabilmeniz için bir proje klasörü oluşturmak gerekir. Ctrl+Üst Krkt+P kısa yolu ile Project penceresini açabiliriz. MDI_HaltCards adında bir proje dosyası oluşturalım.     Project dosyası içerinde oluşturacağınız AOT nesnelerini visual studio Solution explorer’da formları,classları klasörleştirdiğimiz gibi ax tarafında  da Group nesnesi sayesinde ayrıştırabiliriz. 1-DataDictionary adında bir group oluşturalım. 2-Özelliklerine gidelim ve Project Group Type’ni Data Dictionary olarak belirleyelim. Project Group Type özelliği  group’a belirlenen type için group altında hangi nesneleri oluşturabileceğimiz  gibi bir özellik kazandırır.   ve artık İlk tablomuz olan Duruş Kart tablomuzu için alanlarımızı oluşturalım. 2.Adım – ExtendedDataTypes Oluşturmak axapta bir geliştirici olarak ilk öğrenmeniz en önemli konu ExtendedDataTypes’leridir.  ExtendedDataTypes kullanımı ne işe yarardıklarını çok iyi anlamak gerekir.   ExtendedDataTypes aslında bildiğiniz string,integer,date gibi typelerdir fakat çok daha yetenekli ve yapabildikleri inanılmazdır. Bunlarda bazıları, -Ana Tabloya git özelliği -Numara serileri -ilişkiler -Basit filtrelemeler -Açılan pencere kutucukları (Lookuplar) Axapta da projeleriniz daha önceden oluşturulmuş ExtendedDataTypes kullabilir ya da yeniden sıfırdan oluşturabiliriz. Genel de ilk başlarda sorulan soru çoğu peki işimize yarayacak bir type bu tablolar için yada class’lar içinde geçerlidir nasıl buluruzdur bu yetenek zamanla kazanılacak bir durumdur genelde danışmanlardan sizi bu konuda yönlendirir ve bir kaçta axaptanın biz developer lara sağladığı kolaylıklar sayesinde bunları bulabiliriz bunların şuanlık özetle geçiyorum.   Aşağıdaki gibi ExtendedDataTypes  oluşturalım. HaltCode :String (30) HaltType = Enums  (label etiketi sonrası anlatılmaktadır.) Name = String (60) Description : String (60)   Kalın font olan belirtilmiş olan Extended Data Types sıfırdan bizim oluştuklarımız iken , diğer Extended Data Types  axaptanın sürükle bırak yöntemi ile daha önceden oluşturulmuş standart extended Extended Data Types olduğunu belirtmektedir. ExtendedDataTypes özellikler penceresini açmışken kısaca bir konu ya daha da değineyim. ax üzerinde label önemli bir yer verilmiş Best Practices bir geliştirici olmak için ilk dikkat etmeniz gereken konulardan biri de labellardır. property de label tıkladığınızda size aşağıdaki bir form açarak burada farklı Dil’lere göre bu etiketin karşılığı girmeniz sağlanır. bu özellikliği bir query ,job yazarken de metin içerikler için kullanılabilmektesiniz.     Enum Oluşturma
 1. BaseEnums group sağ tık BaseEnum Oluştur. (HaltTypes)
 2. HaltTeys Yeni Element oluştur.
Oluşturduğumuz bu enumu daha sonra sürükle bırak yaparak ExtendedDataTypelarımızın arasına atıyoruz.   3.Adım – Tables Oluşturmak Projemiz içerisinde Tables Groubumuzda sağ tıklayıp Tables diyerek MDI_HaltCards adında bir table oluşturuyoruz ve içerisine oluşturduğumuz ExtendedDataType’leri fields sürükleyip bırakalım. Tablolarımızın önemli ve en çok kullandığımız özelliklerine kısaca bir bakalım,     1-CacheLoookup : hangi durumlarda tablomuzun cacheleneceği belirlenir.
 • None  : Cacheleme yapılmaz.
 • Found:genelde çok sık değişmeyen tablolar için kullanılır kayıt ilk kez bulunduğunda cachelenir.
 • FoundAndEmpty:found tek farklı eğer sorgu boş gelirse de sorgu bu boş haliyle cache’leme yapılacaktır.
 • NotInTSS:TtsCommit gibi bir işlem başarılı şekilde biterse bu sorgu cachlenir eğer ttsbegin işlemi yani bir hata oluşursa cache’leme gerçekleşmeyecektir.burada ki ttsCommit .net tarafında ki SqlTransaction gibidir.
 • Entire Table:Bu parametre genelde değiştirilme özelliği çok nadir olan tablolar için kullanılmaktadır.
  2-Createby , CreateDateTime vb özelliklerini  Yes yaptığımız da tablomuza bu kayıtlar için field oluştur ve bu kayıtları tutmaya başlar. 3-FormRef : Ana Tabloya git özelliğini değiştirmek için kullanılır eğer boş bırakılırsa EDT üzerinde ilişkilendirilir. 4-Temporary:Bu özelliklikle tabloya girilen verilerin veritabanına yazılıp yazılmayacağı belirlenir eğerYes seçilir bu kayıtlar AOS serverın bulunduğu sunucunun belleğinde tutulacaktır.  5-ConfigurationKey:tablonun bulunduğu güvenlik hiyerarişinini belirler. 6-SecurityKey:Tablomuza erişimi belirlemek için kullanılır.   Table Field Group Field grouplar oluşturacağımız formlarda ,raporlarda vb kullanmak için fieldlarımızı grouplamamıza olanak sağlarlar. Örneğin standart Auto Report alanı içerisinde koyduğumuz filed’leri bir rapor otomatik olarak çekerek basit bir rapor elde edebiliriz. Tablomuz içerisinde Field Grouplarımızı sağ tıklayarak yeni bir group oluştur diyerek HaltCards isiminde bir group oluşuralım. Ve içerisine yine aynı şekilde fieldlerden istediğimiz alanları sürükleyerek bırakalım.     Tablolarda indexes oluşturmak, indexler bilindiği gibi bize temel anlamda arama,sıralama,gruplama gibi işlemler yaparken bizler için oluşturulmuş ön bilgilerdir. Axapta da iki temel index türü mevcuttur , bunların 1.Tekil(unique) index 2.Tekil olmayan (Non unique) index. Tekil(unique) index tabloda sadece bir kere tekrarlanmasını izin verilirken, Tekil olmayan (Non unique) olmayan indexler ise genel aramaların hızlandırılması için kullanılır. 1-Tablomuzda Indexes gelen ve Yeni index oluştur  diyerek IdxHaltCode adında bir index oluşturalım.
 1. IdxHaltCode index sağ tıklayarak Field diyerek yeni bir field oluşturalım.
 2. Field özelliklerinde DataField’ını daha önce oluşturduğumuz HaltCode olarak belirleyelim.
Eğer indeksimiz tekil olacak ise tablolarda tekrarlanmasını istemiyorsak indeximizin AllowDuplicationözelliğini No yapın.eğer tablo içerisinde bulunan kayıtlar buna uygun değilse size hata mesajı döndürecektir.            4.Adım- Form Oluşturmak 1-Projemizde Forms  adıyla bir group oluşturalım. 2-Forms sağ tık Yeni Form diyerek MDI_HaltCards adında bir form oluşturalım. 3-Data Source kısmına oluşturduğumu MDI_HaltCards tablosunu sürükleyip bıralım. 4-Desings bölümü açalım ve  Desing sağ tıklayıp yeni control bölümü geçelim bura da bir Grid oluşturalım. Burada görüldüğü gibi onlarca kullanabilceğimiz nesnler mevcut durumda 5-Gridin özelliklerini penceresini açalım.       6-DataSource formumuz içerisindeki MDI_HaltCards  seçelim.       7-DataGroup özelliğine hatırlarsanız daha önce oluşturduğumuz Halt Cards groubunu seçelim.     Birde formumuzda gridmizin altında bize akfit kayıtımızı gösteren textboxlar koyalım ve yazma özelliklerini özelliklerini AllowEdit = No yaparak kapatalım. 8-Desing – Yeni Control – Group Ekle 9-Oluşturduğumuz groupta –Yeni Control –String Edit Ekleyelim. String Editlerimizi olurup özellikler penceresinden DataSouce:MDI_HaltCrads DataField:gösterilecek field seçelim. AllowEdit:No yaparak yazmaya kapalım.     Gelin bakalım şimdi formumuz nasıl oldu, Temel olarak şuan kadar axapta bir proje nasıl geliştirilir adımlarıyla gördük. Peki bu zaman kadar geliştirirken unuttuğumuz bir çok önemli girmediği özellikler oldu bunları nasıl tespit edebiliriz . Axaptanın burada  Derleme(F7) özelliği imdadımıza yetişiyor ve unuttuğumuz security key ,HelpText,TitleFiled1 gibi özellikleri bize önerilen Uygulamalar tagı altında belirtiyor.   Bu proje Microsoft Dynamics AX 2009 versiyonunda geliştirilmiştir.

C# ile Lisanslama Aracı Geliştirmek

Geliştirdiğimiz uygulamaları her zaman bir lisanslama, izinsiz kullanımları engelleme ihtiyacı duyarız. Bu hatta basit çaplı geliştirdiğimiz uygulama için bile bazen ihtiyacımız söz konusu olur. Genellikle yazılım firmaları, geliştiriciler kendi lisanslama algoritmaları oluşturur ya da 3.parti (TNTLicensing )gibi yazılımlar kullanma yoluna gider. Bizde şimdi kendi algoritmamızı oluşturarak, geliştirdiğimiz uygulamaları lisanslamak için bir araç geliştirelim. Kurgumuz, 13 haneden oluşan bir serimiz olduğu düşünelim, Serimizin ilk3 hanesi  (Yil + (Saniye * 12) + Ay) İkinci 3 hanesi  (Gün + (Saniye * 7)+ Saat) Üçüncü 3 hanesi  (Dakika + (Saniye * 19)+Saniye) serimizin son 4 hanesi de işlemcinin Id numarasından oluşsun. Bu sayede uygulamamız lisanslamadığı sürece her açıldığı farklı bir seri üretmiş olacağız. Şimdi aşağıdaki gibi form oluşturalım, Nesnelerimiz, btnSeriUret                        :Button btnAnahtarUrt                    :Button txtSeriUret                        :MaskedTexBox txtAnahtaUret                    :MaskedTexBox   Btn_SeriUret butonumuzda oluşturarak istediğimiz seriyi üretmek için kodlarımızı yazmaya başlayalım,

string cpuInfo = String.Empty;

string temp = String.Empty;

int sayiDeger = 1000;

// işlemcimizin Id içerisinde bulunan sadece sayısal değerleri alarak başlangıç değeri olarak atadığımız 1000 üzerine ekletiyoruz.

ManagementClass mc = new ManagementClass("Win32_Processor");

ManagementObjectCollection moc = mc.GetInstances();

foreach (ManagementObject mo in moc)

{

if (cpuInfo == String.Empty)

{

string deger = mo.Properties["ProcessorId"].Value.ToString();

for (int i = 0; i &lt; deger.Length; i++)

{

if (Char.IsDigit(deger[i]))

{

sayiDeger += deger[i];

}

}

}

}

txtSeri.Text =

&nbsp;

// 1 (Yil + (Saniye * 165) + Ay)

&nbsp;

(Convert.ToInt32(DateTime.Now.Year)

<ul>
<li>Convert.ToInt32(DateTime.Now.Second * 12)</p></li>
<li><p>Convert.ToInt32(DateTime.Now.Month)).ToString().Substring(1, 3)</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

//2 (Gün + (Saniye * 896)+ Saat)

&nbsp;

<ul>
<li>(DateTime.Now.Day.ToString() + Convert.ToInt32(DateTime.Now.Second * 7)</p></li>
<li><p>DateTime.Now.Hour.ToString()).Substring(0, 3)</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

//3 (Dakika + (Saniye * 648)+Saniye)

&nbsp;

<ul>
<li>(DateTime.Now.Minute.ToString() + Convert.ToInt32(DateTime.Now.Second * 19)</p></li>
<li><p>DateTime.Now.Second.ToString()).Substring(0, 3)</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

//4  İşlemci Id

&nbsp;

<ul>
<li>sayiDeger.ToString().Substring(0, 4);</li>
</ul>

  Kabaca bir seri ürettiğimiz göre şimdi bu seriyi eşleyecek bir anahtar kontrolü yazmamız gerekecek,   12 haneli 4 gruplardan oluşan ve seri numarasından değerler alarak basitçe bir anahtar numarası üretelim.   BtnAnahtarUret butonumuz da, oluşturmak istediğimiz anahtar numaramızı üretmek için kodlarımızı yazalım.   // Daha rahat okumanız adına 12 tane değerleri tutması için string değişkenler tanımladım ve bu değişklerimizde kuracağımız formüllerin değerlerini atayacağız.

string _deger1 = null

, _deger2 = null

, _deger3 = null

, _deger4 = null

, _deger5 = null

, _deger6 = null

, _deger7 = null

, _deger8 = null

, _deger9 = null

, _deger10 = null

, _deger11 = null

, _deger12 = null;

&nbsp;

//  (Math.Abs((Seri10 - Seri1 + Seri5 +Seri4 + Seri7) * 19 * (seri8 + seri2))) % 10)

&nbsp;

_deger1 = (Math.Abs(

&nbsp;

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(13, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(0, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(5, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(9, 1)))</p></li>
<li><p>19</p></li>
<li><p>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(1, 1)))) % 10).ToString();</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

//  (Math.Abs(( Seri10 + Seri11 – Seri12 + Seri8) - (Seri8 + (Seri5 + Seri3)))* 7) % 10)

_deger2 = (Math.Abs(

&nbsp;

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(13, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(14, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(15, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1)))</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

-(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1))

+(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(2, 1))))*7) % 10).ToString();</li>
</ul>

_deger3 = (Math.Abs(
(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(1, 1))
* Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(5, 1))
* Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(9, 1)))

<ul>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(2, 1))</li>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</li>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1))</li>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(0, 1)))))* 6) % 10).ToString();</li>
</ul>

_deger4 = (Math.Abs(
(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(12, 1))
- Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(0, 1))
+ Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))
+ Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(5, 1))
+ Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(8, 1)))
- 19
- (Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1))
+ Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(1, 1)))) % 10).ToString();

&nbsp;

&nbsp;

//

_deger5 = (Math.Abs(

&nbsp;

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(14, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(5, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(0, 1)))</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

<ul>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(5, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(8, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(0, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(1, 1))) + 19) % 10).ToString();</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

//

_deger6 = (Math.Abs(

&nbsp;

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(1, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(4, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(9, 1)))</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

<ul>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(2, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(14, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(15, 1))) - 19) % 10).ToString();</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

//

_deger7 = (Math.Abs(

&nbsp;

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(12, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(14, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(15, 1)))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(13, 1))</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

<ul>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(8, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(4, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(0, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(2, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(15, 1))) * 6) % 10).ToString();</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

//

_deger8 = (Math.Abs(

&nbsp;

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(13, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(14, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(15, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1)))</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

<ul>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1))</p></li>
<li><p>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(2, 1)))) * 19) % 10).ToString();</p></li>
</ul>

<p>//

_deger9 = (Math.Abs(

&nbsp;

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(12, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(14, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(15, 1)))</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(13, 1))</li>
</ul>

&nbsp;

<ul>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(8, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(4, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(0, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(2, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(15, 1))) * 6) % 10).ToString();</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

&nbsp;

//

_deger10 = (Math.Abs(

&nbsp;

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(13, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(14, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(15, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1)))</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

<ul>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1))</p></li>
<li><p>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(2, 1)))) * 7) % 10).ToString();</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

//

&nbsp;

_deger11 = (Math.Abs(

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(8, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(9, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(1, 1)))</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

<ul>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(9, 1))</p></li>
<li><p>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(4, 1))</p></li>
<li><p>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(8, 1))</p></li>
<li><p>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(4, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(9, 1))))))+4) % 10).ToString();</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

//

_deger12 = (Math.Abs(

(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(5, 1))

<ul>
<li>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(8, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(6, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(4, 1)))</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

<ul>
<li>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(10, 1))</p></li>
<li><p>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(8, 1))</p></li>
<li><p>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(2, 1))</p></li>
<li><p>(Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(1, 1))</p></li>
<li><p>Convert.ToInt16(txtSeri.Text.Substring(0, 1)))))) * 19) % 10).ToString();</p></li>
</ul>

<p>&nbsp;

&nbsp;

//  Anahtar MaskedTexbox umuza değerlerimi atayalım.

&nbsp;

txtAnahtar.Text =  _deger1 + _deger2 + _deger3 + _deger4 + _deger5

<ul>
<li>_deger6 + _deger7 + _deger8 + _deger9 + _deger10</p></li>
<li><p>_deger11 + _deger12;</p></li>
</ul>

<p>
    Kabaca bir Lisanslama aracı geliştirmiş olduk şimdi de uygularımızda bu lisanslama aracını nasıl kullanabiliriz bir bakalım. İlk öncelikle geliştirmiş olduğumuz farklı bir uygulamamız çalışmadan önce lisanslama yapılıp yapılmadığı kontrol edelim. Bildiğiniz gibi projelerimizde program.cs dosyası çalıştırılma anında ilk çalışandır biz de burada daha formlarımız falan yüklemeden lisanslama işleminin yapılıp yapılmadığını bir kontrol edelim.   Bunun içinde uygulamızın properties.setting de Lisans adında özellik oluşturalım ve default değeri:0 olsun   1-Solution Projemizi seçelim 2- Project -> Properties –> Setting 3-Yeni bir row oluşturalım (Lisans) 4-Value = 0     Program.cs   // Lisanslamanın yapılıp yapılmadığını kontrol edelim.      

static void Main()

{

if (Properties.Settings.Default.Lisans == 0)

{

Application.EnableVisualStyles();

Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

Application.Run(new Form_Lisans());

}

else

{

Application.EnableVisualStyles();

Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

Application.Run(new Form_Login());

 

}

}

Lisanslama ekranı için sizde aşağıdaki gibi örnek bir form oluşturun ve daha önce yazdığımız kodlarımızı burada kullanın   Onay butonumuz da elde ettiğimiz anahtarımız ile Anahtar textbox girilen değeri kontrol edelim. Geçerli bir anahtar girilmiş ise Lisans value değerini = 1 yapalım.
if (txtAnahtar.Text == _Onay )
{
Properties.Settings.Default.Lisans = 1;
Properties.Settings.Default.Save();
MessageBox.Show("Lisanslama işlemi başarıyla gerçekleştirildi."
, "Bilgi"
, MessageBoxButtons.OK
, MessageBoxIcon.Information
, MessageBoxDefaultButton.Button1);
}
else
{
MessageBox.Show("Geçersiz bir Anahtar kodu girdiniz."
, "Bilgi"
, MessageBoxButtons.OK
, MessageBoxIcon.Information
, MessageBoxDefaultButton.Button1);
}

Devexpress Grid Filtering Yerelleştirme L10N

Devexpress componentleri gibi 3.parti componentler yazılımcıların eli ayağı olmuş durumda sağladıkları rahatlık,kolaylık üzerimizde ki bir çok yükün alıyor. Devexpress te bize sağladığı rahatlıklardan biri de gridcontrol üzerinde son kullanıcılara filtreleme yapma olanağı sağlamasıdır.. Bunun için sadece Gridcontrolumuz de  AllowFilter=True   ve ShowAutoRilterRow= True yapmamız yeterlidir. Peki farklı dillerde kullanmak istersek gridcontrol deki  Filtreleme ekranlarını nasıl özelleştirebiliriz? Bunun için GridLocalizer ve Localizer sınıflarından faydalanacağız. Yeni bir Devexpress Windows Form Application oluşturalım.   Aşağıda Columns üzerinde sağ tıkladığımızda bize açılan menünün ve alan özel fitreleme ekranlarımızın İngilizce olduğu görmekteyiz Türkçe olarak özelleştirmek için sınıfımızı yazmaya başlayalım.         TurkishGridFilterLocalizer.cs adında bir sınıf oluşturalım.  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
class TurkishGridFilterLocalizer : GridLocalizer
    {
        // Oluşturabileceğimiz farklı diller için hangi dili çalıştırdığımızı tutalım.
        public override string Language { get { return "Turkish"; } }
        public override string GetLocalizedString(GridStringId id)
        {
            string ret = "";
            switch (id)
            {
                // Grid Filtre adlandırmalarımız  -  BTKulübü Mustafa Demircioğlu
                case GridStringId.GridGroupPanelText: return "Grouplamak istediğiniz alanları buraya sürükleyiniz.";
                case GridStringId.MenuColumnClearSorting: return "Sıralamayı Kaldır";
                case GridStringId.MenuGroupPanelHide: return "Grouplama Alanını Gizle";
                case GridStringId.MenuColumnRemoveColumn: return " Sütünü Kaldır";
                case GridStringId.MenuColumnFilterEditor: return " Filtreleme & Düzenleme";
                case GridStringId.MenuColumnFindFilterShow: return "Aramayı Göster";
                case GridStringId.MenuColumnAutoFilterRowShow: return "Otomatik Filtreleme Satırı Göster";
                case GridStringId.MenuColumnSortAscending: return " Artan";
                case GridStringId.MenuColumnSortDescending: return "Azalan";
                case GridStringId.MenuColumnGroup: return "Bu alan için Grupla";
                case GridStringId.MenuColumnUnGroup: return "Çöz";
                case GridStringId.MenuColumnColumnCustomization: return "Özel Sütün";
                case GridStringId.MenuColumnBestFit: return "En uygun Genişlik";
                case GridStringId.MenuColumnFilter: return "Filtrele";
                case GridStringId.MenuColumnClearFilter: return "Filtremeyi Kaldır";
                case GridStringId.MenuColumnBestFitAllColumns: return "Tüm Sütünler Optimal";
                case GridStringId.CustomFilterDialogFormCaption :return "Filtreleme Ekranı";
                case GridStringId.CustomFilterDialogRadioAnd: return "VE";
                case GridStringId.CustomFilterDialogRadioOr: return  "VEYA";
                case GridStringId.CustomFilterDialogOkButton: return "Tamam";
                case GridStringId.CustomFilterDialogCancelButton: return "İptal";
                case GridStringId.CustomFilterDialogEmptyOperator: return "Operatör Seçiniz.";
                case GridStringId.CustomFilterDialogEmptyValue: return "Değer Giriniz.";
                case GridStringId.CustomFilterDialogHint: return "BTKulübü - Mustafa Demircioğlu";
                case GridStringId.CustomFilterDialogCaption: return "BTKulübü - Mustafa Demircioğlu";
    
                default:
                    ret = base.GetLocalizedString(id);
                    break;
            }
            return ret;
        }
    }
  Özel Filtreleme ekranımızda ki opetörlerimizi isimlendirmek için TurkishFiltersLocalizer adında bir sınıf oluşturalım.  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
public class TurkishFiltersLocalizer : Localizer
    {
        public override string Language { get { return "Turkish"; } }
        public override string GetLocalizedString(StringId id)
        {
            switch (id)
            {
                case StringId.FilterClauseLessOrEqual: return "Küçük veya Eşit Olanlar";
                case StringId.FilterClauseLike: return "içerenler";
                case StringId.FilterClauseNoneOf: return "Hiçbiri";
                case StringId.FilterClauseNotBetween: return "Arasında Değil";
                case StringId.FilterClauseNotLike: return "Gibi olmayanlar";
                case StringId.FilterClauseDoesNotEqual: return "Eşit Olmayanlar";
                case StringId.FilterClauseDoesNotContain: return "İçermeyen";
                case StringId.FilterClauseIsNull: return "içeren";
                case StringId.FilterClauseIsNullOrEmpty: return "Null veya Boş";
                case StringId.FilterClauseEquals: return "Eşittir";
                case StringId.FilterClauseLess: return "Küçük";
                case StringId.FilterClauseGreaterOrEqual: return "Büyük veya Eşit";
                case StringId.FilterClauseGreater: return "Büyük";
                case StringId.FilterClauseIsNotNull: return "Boş Olan";
                case StringId.FilterClauseIsNotNullOrEmpty: return "Boş olmayan";
            }
            return "";
        }
    }
    Formumuz yüklenirken aktif  GridLocalizer olarak TurkishGridFilterLocalizer , Localizer olarakta TurkishFiltersLocalizer verelim.
1
2
3
4
5
6
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            GridLocalizer.Active = new TurkishGridFilterLocalizer();
            Localizer.Active = new TurkishFiltersLocalizer();
        }
         

Sql Server Aktif Kullanıcıların Bağlantılarını Kesmek

Sql server sunucumuz da bağlantı da olan kullanıcıların hangi program aracılığyla ,hangi bilgisayardan yaptığını vb izleyebilir  ve istersek dilediğimiz veritabanına bağlantı da olan kullanıcının bağlantısı kesebilir.   Özet olarak aktif bağlantıları görüntüleyelim

SELECT
nt_domain AS 'Domain'
,nt_username AS 'Kullanıcı Adı'
,hostname AS 'Bilgisayar Adı'
,program_name AS 'Kullanılan Program'
FROM
sys.sysprocesses
WHERE
nt_domain IS NOT NULL
AND nt_domain NOT IN('','NT AUTHORITY')
GROUP BY
nt_domain
,nt_username
,program_name
,hostname;

Çıktı sqlaktifbaglanti1     Detaylı olarak aktif bağlantıları görüntüleyelim

SELECT
nt_domain AS 'Domain'
,nt_username AS 'Kullanıcı Adı'
,hostname AS 'Bilgisayar Adı'
,loginame AS 'SQL User'
,program_name AS 'Kullanılan Program'
,login_time AS 'Giriş Tarih/Saati'
FROM
sys.sysprocesses
WHERE
nt_domain IS NOT NULL
AND nt_domain NOT IN('','NT AUTHORITY')
ORDER BY
login_time desc

Çıktı sqlaktifbaglanti3         bağlantının kesilmesi, MirAcle_HasssanTest databasenin de aktif bağlantı da olan BUSSINESSPC  hostname bağlantılarını keselim.

DECLARE @Database sysname

SET @Database = 'MirAcle_HasssanTest'

DECLARE @id int

SELECT @id = min(spid) from master.dbo.sysprocesses where dbid = db_id(@Database) and hostname ='BUSINESSPC'

WHILE @id IS NOT NULL

BEGIN EXECUTE ('KILL ' + @id)

SELECT @id = min(spid) from master.dbo.sysprocesses where dbid = db_id(@Database) AND spid > @id END

  Sql Aktif Kullanıcı İzleyici Uygulaması aktifkullaniciizlemeapp1 aktifkullaniciizlemeapp2     Download.     Software Developer Mustafa Demircioğlu www.mustafademircioglu.net www.mustafademircioglu.org mustafa.demircioglu@outlook.com

Sql Server Trigger Kullanımı

Trigger(tetikleyici) update,delete,insert gibi işlemler sonrasında devreye girerek bu tetikleme işlemiyle ilgii bize yeni eventlar oluşturmamıza olanak sağlar. Trigger oluşumları 2 ayrı tabloda tutulmaktadır. 1. Tablo inserted anlaşılacağı gibi bu tablo da insert olan kayıtlar tutulmaktır. 2.Tablomuz delected bu tabloda update ve delete işlemleri ilgli kayıtlar tutulmaktadır. senaryomuz, Tedarikçiden gelen ürünlerimizin çeki listelerinin yüklendiği bir palet tablomuz olsun, Ürünlerimizin stok hareketlerini tutuğumuz farklı bir tablomuz da insert , update ve delete işlemleri oluştuğunda ürünlere atadığımız referans aracılığıyla belirlediğimiz bir depoda ürünün güncel mevcut miktarını Palet Tablomuzda da güncelleyeceğimiz bir triger oluşturalım. tetiklenecek olan Stok Hareket tablomuzda triggerımızı yazmaya başlayalım,
USE [MustafaDemircioglu_DataTest]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TRIGGER [dbo].[AcleUpd_BarkodPalet] ON [dbo].[M3_Stok_HarFis_Detay]
AFTER INSERT,DELETE,UPDATE
AS 
BEGIN
SET NOCOUNT ON; 
DECLARE @Stok varchar(40)
  DECLARE @SthD_PartiNo varchar(40)
  DECLARE @SthD_SeriNo varchar(40)
  DECLARE @SthD_Stok varchar(50) 
  DECLARE @SthD_Turu varchar(10)
  DECLARE @SthD_Miktar float 
  DECLARE @Depo varchar (20)
  DECLARE @StokCinsi varchar (30)
  
  
  -- Sabit değerlerimiz
  SET @Depo='02'
  SET @StokCinsi ='KİMYASAL'

	
	--Delete , Update işlemlerimiz
	DECLARE CRS_AcleUpd_BarkodPalet CURSOR FOR 
		  SELECT SthD_Stok,SthD_PartiNo,SthD_SeriNo,SthD_Turu FROM deleted 
	OPEN CRS_AcleUpd_BarkodPalet
	--deleted tablomuz içerisinde ürünlere while ile tek tek ulaşıyoruz.
	FETCH NEXT FROM CRS_AcleUpd_BarkodPalet INTO @SthD_Stok,@SthD_PartiNo, @SthD_SeriNo ,@SthD_Turu
  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
		BEGIN
		
			SET @SthD_Miktar=(Select Sum((CASE Left(SthD_Turu,3) WHEN 'ALM' THEN SthD_Miktar1 ELSE SthD_Miktar1 * -1 END)) 
			From M3_Stok_HarFis_Detay with(nolock,Index(Std_KeyStkDepPrtSeri)) 
			Where SthD_Stok=@SthD_Stok And SthD_PartiNo=@SthD_PartiNo And SthD_SeriNo=@SthD_SeriNo AND SthD_Depo=@Depo)
			if @SthD_Miktar is NULL SET @SthD_Miktar=0
	
	-- Turumuz alım irsaliye işlemi ise bu türe bir ayrıcalık tanımlayıp irsaliyeler zaten ilk işlemler deyip bu türü es geçiyoruz		
	IF @SthD_Turu <> 'ALM2IRS' BEGIN
	
	-- Turumuz ALM2IRS değilse Palet Tablomuzu güncelliyoruz.
	UPDATE [M3_Barkod_Palet]
		SET
		Bpl_Miktar1 =@SthD_Miktar
		FROM [M3_Barkod_Palet] X JOIN [M3_Stok_Kart] Y ON X.Bpl_Stok = Y.St_Kod
		WHERE 
				Y.St_Kod=@SthD_Stok
		 AND	Y.St_OzelAlan03=@StokCinsi
		 AND	X.Bpl_PartiNo = @SthD_PartiNo
		 AND	X.Bpl_SeriNo = @SthD_SeriNo
	 END			
		
	  FETCH NEXT FROM CRS_AcleUpd_BarkodPalet INTO @SthD_Stok,@SthD_PartiNo, @SthD_SeriNo,@SthD_Turu
	END
  Close CRS_AcleUpd_BarkodPalet
  DEALLOCATE CRS_AcleUpd_BarkodPalet
  
  
  --insert işlemlerimiz
	DECLARE CRS_AcleUpd_BarkodPalet CURSOR FOR 
		  SELECT SthD_Stok,SthD_PartiNo,SthD_SeriNo FROM inserted 
	OPEN CRS_AcleUpd_BarkodPalet
	--inserted tablomuz içerisindeki ürünlere tek tek ulaşıyoruz.
	FETCH NEXT FROM CRS_AcleUpd_BarkodPalet INTO @SthD_Stok, @SthD_PartiNo, @SthD_SeriNo
	WHILE @@FETCH_STATUS = 0
		BEGIN
		
		  -- İlgili referans numaralı ürünümüzün tablo stok mevcutunu buluyoruz
			SET @SthD_Miktar=(Select Sum((CASE Left(SthD_Turu,3) WHEN 'ALM' THEN SthD_Miktar1 ELSE SthD_Miktar1 * -1 END)) 
			From M3_Stok_HarFis_Detay with(nolock,Index(Std_KeyStkDepPrtSeri))
			 Where SthD_Stok=@SthD_Stok And SthD_PartiNo=@SthD_PartiNo And SthD_SeriNo=@SthD_SeriNo AND SthD_Depo=@Depo)
			
			-- Eğer @SthD_Miktar boş gelirse diye önlemimizi alıyoruz.
			if @SthD_Miktar is NULL SET @SthD_Miktar=0
			--Palet Tablomuzu güncelliyoruz.
					UPDATE [M3_Barkod_Palet]
				SET
				Bpl_Miktar1 =@SthD_Miktar
				FROM [M3_Barkod_Palet] X JOIN [M3_Stok_Kart] Y ON X.Bpl_Stok = Y.St_Kod
				WHERE 
						Y.St_Kod=@SthD_Stok
				 AND	Y.St_OzelAlan03=@StokCinsi
				 AND	X.Bpl_PartiNo = @SthD_PartiNo
				 AND	X.Bpl_SeriNo = @SthD_SeriNo
		 
	  FETCH NEXT FROM CRS_AcleUpd_BarkodPalet INTO @SthD_Stok,@SthD_PartiNo, @SthD_SeriNo
	END
  Close CRS_AcleUpd_BarkodPalet
  DEALLOCATE CRS_AcleUpd_BarkodPalet

END

Software Developer Mustafa Demircioğlu www.mustafademircioglu.net www.mustafademircioglu.org mustafa.demircioglu@outlook.com

İş İlanı: .NET Developer (Kapandı)

Yakın bir arkadaşım Kadıköy civarında ikametgah eden veya ulaşım sıkıntı olmayan .net developer aramaktadır. - Object Oriented programlama konusunda tecrübe sahibi, - Teknik dökümantasyonu anlayabilecek ve takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek - Tercihen MIS,MRP,ERP projeleri hakkında bilgi sahibi Bu şartları taşıyan arkadaşlar CV’lerini mustafa.demircioglu@outlook.com adresinden bana yollayabilirler.

Kapsülleme (Encapsulation) Kavramı

Nesneye yönelik programlama(OOP) temellerinden biri de Kapsülleme (Encapsulation)  kavramıdır. Kapsülleme (Encapsulation) esas amacı; field,method,propert,class gibi yapılara kontrolsüzce,gereksiz erişimi engelleyerek kullananın kafasını karıştırmadan,yanlış tanımlamalara mahal vermeyip oluşabilecek hataları en aza indirerek istenilen noktaya en hızlı şekilde ulaşılmayı sağlamaktır. Erişim belirleyiciler imiz (Access Modifiers); Public anahtar sözcüğü bir yöntem yada alana hem içeriden hemde dışarıdan erişilmesi gerektiğinde kullanılırken, Private anahtar sözcüğü bir yöntem ya da alana sadece bir sınıfın içerisinden erişilmek istediğinde kullanılır. oluşturulan yöntem ya da alanlara varsayılan olarak  private anahtarı gelir. Proctected anahtar sözcüğü ise tanımlanan metoda bu metodun tanımlandığı sınıftan örneklendirilmiş nesnelerin içinden ve bu sınıftan türetilmiş olan alt nesnelerden erişilebilir. internal olarak tanımlanan öğe, bulunduğu assembly’nin (Dll veya Exe dosyası) içinde erişilebilirdir. Dll veya Exe dosyasının içerisinde erişim için kısıtlama yoktur, ama dışarıdan erişilemez. protected internal erişim belirleyicisi, protected ve internal erişim belirleyicilerinin VEYA (OR) işlemiyle birleştirilmiş halidir. protected internal olarak tanımlanmış öğe, tanımlandığı class’ın içinde ve o class’tan türetilmiş diğer class’ların içinde erişilebilir. Ayrıca, aynı assembly içinde olmasalar dahi, tanımlandığı class’tan türetilmiş diğer class’ların içinde de erişilebilirdir. Continue reading

Sınıf(Class) ve Nesne(Object)Kavramları

bilindiği gibi Csharp nesneye yönelimli (OOP)bir programlama dildir. Nesneye yönelimli bir dilde class kavramı işin olmazsa olmazlarındandır. Sınıf kavramı soyut bir kavramdır. Programlama sırasında dünyadaki ya da akıldaki mantıksal nesnelerin ifade edilmesi için Class yapısı kullanılır. Sınıfların özellik (property) ve yöntemleri (method) vardır.
Özellikler(property), sınıfı tanımlayan verileri olup, yöntemler(method)  ise sınıfın yapabileceği işlemler, yani yetenekleridir. Sınıf tanımı içinde sınıfa ait özellik ve yöntemler belirtilir. Programda sınıf tanımlarından nesneler türetilir. O nedenle sınıf tanımı, aynı zamanda nesne şablonu olarak da düşünülebilir. Sınıfların amacı, bir yapıyı bir kez tanımlamak, isimlendirmek ve tekrar tekrar kullanılmasını sağlamaktır. Nesne ise belirli bir durum ve davranışı içeren  soyut veya somut varlıkları temsil eder. Örneğin; Araba,Kapı,Buzdolabı,Bilgisayar vb. Nesnelerin Kişiliği (“identity”), Özelliği (“attribute”), Durumu (“state”), Davranışı (“behavior”), Sorumlulukları (“responsibility”) vardır. Continue reading

WriteXml Metodu

Merhaba Arkadaşlar, WriteXml metodu içerisinde 8 adet yapıcı(Constructor) bulundurur. Verdiğimiz bilgileri xml formatına çevirerek bir xml dosyası oluşturmaya yarar. Biz yazacağımız method ‘ta dosya yolunu ve Xml yazma mod’unu alan yapıcıyı kullanacağız. Gelin basit bir örnek yaparak WriteXml metodunu daha iyi anlamaya çalışalım.   Continue reading

Geliştirmeler

Hassan Group  2012 - 2015 1- Hat Bazında Üretim Hareket Kontrol Raporu 2- Siparis Bazında Üretim Takip Sistemi 3- Sarım Hattı Gramaj Grafik Raporu 4- Müsteri Analiz Raporu 5- Satıs Raporları 6- Fatura – rsaliye Karsılastırma Raporları 7- Hammadde Barkodlama sistemi 8- Depo Bazında Müsterili Stok Envanter Raporu 9- Hat Bazında Üretim Raporları 10- Depo Kritik Seviye Uyarı Sistemi 11- Meyer parmak izi sistemi için özel entegre gelistirme 12- rsaliye Icmail Uygulaması 13- GS1 Standartlarına uygun Ürün barkodları ve Palet bilgisi barkodu geliştirmesi 14-Müşteri Bazında Aylık Satış Raporu 15-Müşteri Bazında Aylık Sipariş Raporu 16-Palet Bazında Toplu Tartım Uygulaması 17-Stok Hareket Fiş Fiyatlandırma Uygulaması 18-Depo Bazında Stok Envanter Raporu (Müşterili) 19-Reçete Oranları ile Gerçekleşen Hammadde Kullanımı Karşılaştırma Raporu 20-Merkas Hurda Paketleme Uygulaması 21-Merkas Feedback Uygulaması 22-Ürün Tartım Gramaj Tespit Uygulaması 23-Elyaf Bazında Aylık Kullanım Raporu 24-Gramaj Bazında Aylık Üretim Raporu 25-Envanter Miktarlı ve Tutarlı Kontrol Raporu 26-Stok Bazında Alış & Satış Raporu (E.G) 27-Depo-Stok Envanter Dökümü (Tutar Dağılımlı) Raporu (E.G) 28-Haftalık Ön Görülen Sevkiyat Programı Raporu 29-İrsaliye Bazında Sevkiyat Raporu (ISO) 30-Termofiksleme - Kesim Hattı Üretim Tutarlılık Raporu 31-Üretim Tarihi Bazında Karantina Ayrılan Ürünler Raporu 32-Palet Bazında Gramaj Raporu 33-Dış Depolar Arası İrsaliye Raporu Özet 34-İrsaliye Özet Raporu 35-Cari Ekstre Raporu Tutarlı ve Miktarlı 36-Makina Bazında Üretim Çalışma Süresi ve Verimlilik Raporu 37-1.Hat Teorik ve Gerçekleşen Kilo Karşılaştırma Raporu 38-Hassan Satınalma Sipariş Takibi Bilgilendirme Uygulaması 39-Stok Hareket Fiş Carileştirme Uygulaması 40-Stok Kritik Seviye Uyarı Uygulaması 41-Hammadde PLATTS Sistemi Güncel Fiyat Kontrol Uygulaması 42- Cari Borç Bakiye Yaşlandırma Detay Raporu (Otomatik Eşleme) 43-Cari Ekstre Dökümü TL – Döviz 44-Cari Kart Özet Listesi 45-Çek / Senet Kart Dökümü 46-Mizanlı Stok Devir Hız Raporu 47-Stok Bazında Miktar Ciro Sıralı Raporu 48-Operasyon Bazında Üretim Hammadde Kullanım Raporu 49-Tedarikçi Performans Raporu – Genel 50-Tedarikçi Performans Raporu – Detay 51- Tedarikçi Performans Raporu – Stok Bazında 52-Stok Kodu Bazında Hareket Listesi 53-Hammadde Alım Masraflı – Masrafsız Fiyat Karşılaştırma Raporu 54-Fatura – Satınalma sipariş fişi karşılaştırma raporu 55-Stok Bazında Alış Ciro Sıralı Dökümü(İrsaliye) 56-Hassan Günlük Hat Verim Raporu (Makine Gruplu) 57-Muhasebe Direkt – Endirekt Giderler Raporu 58-Kebir Defteri Dökümü Dvz 59-Depo – Stok Envanter Dökümü (Tutar Dağılımı) 60-Envanter – Stok Devir Hızı Raporu 61-Yarımamul envanteri (Hat yükleme kontrolu) 62-Fatura – Stok Bazında Alım Raporu 63- Fatura – Stok Bazında Satış Raporu 64-Satış Performans Raporu (R07) 65-İrsaliye Çıkışı - Kantar Kontrol Raporu 66-Ürün Hata Oranları Aylık Dağılımı (4 Hane Gruplu) 67- Satış Performans Raporu Detay 68-Kalite Form FR.120 69-Personel Kartları Listesi 70-Dönemsel Üretim Raporu 71-Günlük Hurda Çıkış Raporu 72-Depo Bazında Satınalma Raporu Özet 73-Makine Bazında Bakıp Talep Durumu Raporu 74-Kimyasal Deposu Barkod Bazında Miktar Yönetimi 75-Sarf Deposu Barkod Bazında Miktar Yönetimi 76-Müşteri Bazında Alt Gruplu Yıllık Satış Karşılaştırma Raporu 77-Müşteri Bazında Yıllık Satış Karşılaştırma Raporu [3 Yıl] 78-Müşteri Bazında Alt Gruplu Sipariş Karşılaştırma Raporu 79-Sarf Malzeme Aylık Kullanım Raporu 80-Hammadde Aylık Devir – Kullanım- Satınalma Raporu 81-Satış Kantar Çıkışı Kontrol Uygulaması 82-Cari Borç Bakiye Yaşlandırma Özet Raporu 83-Satış Maliyet Kontrol Uygulaması 84-Hammadde Sarfiyat Miktarlı ve Tutarlı FIFO Raporu

Overload Kavramı

Merhaba Arkadaşlar, Bu makalemizde size overload kavramından bahsedeceğim. overload nedir’e gelirsek Türkçe anlamı aşırı yüklemedir. Bir sınıf  içerisinden birden fazla metodun aynı ismi alarak fakat farklı parametreler  almasıyla farklı görevleri yerine getirmesidir. Overload kavramımızı daha iyi anlamak için bir örnek yapalım.ilk olarak basit bir örnekle rahat bir şekilde anlamaya çalışalım.   Continue reading

Transaction Kavramı

Merhaba Arkadaşlar, Transaction kavramı çok katmanlı mimarilerde ve veri tabanı programlacığın da kullanılan çok önemli bir kavramdır. Yapacağınız bütün çok katmanlı uygulamalarda mutlaka kullanmanız gerekecektir. Nasıl çalışır a gelirsek bir süreçteki iş parçacıkları görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirdiğinde süreç sorunsuz bir şekilde tamamlandığında commit dediğimiz olay gerçekleşir ve işlem tamamlanmış olur. Eğer iş parçacıkları görevlerini yerine getirirken herhangi bir sorundan dolayı hata oluşursa bütün yapılan işlemler geriye doğru giderek rollback dediğimiz olay gerçekleşir.   Continue reading

“String or binary data would be truncated. The statement has been terminated “

“String or binary data would be truncated. The statement has been terminated “ Hatası alıyorsanız, Veritabanınıza eklemeye çalıştığınız verinin boyutu veri tabanınızdaki alanın (field) boyutundan fazladır. Kayıt ekleme sırasında aldığınız bu hatayı hücrenin alan boyutunu artırarak çözebilirsiniz. Örn: isim VARCHAR(25) diye tanımladınız ama eklemeye çalıştığınız veri 30 karakter ise bu hataya düşersiniz.. Continue reading

Burak Selim Şenyurt E-Book :)

burakselimsenyurtBurak Hocanın kaleme aldığı Almanac 3214 sayfalık  her sayfası çok değerli makalelerini kitap haline getirdim ve yanı başıma koydum 🙂 söylebileceğim çok fazla bir şey yok 🙂 alacağınız hiç bir türkçe kitapta  bu kadar değerli yazıları bulamazsınız. Burak hocam ellerinize sağlık 🙂 teşekkürler bu dökümasyonı sizde http://www.buraksenyurt.com/post/Burak-Senyurt-Almanac-2012-Hazc4b1r.aspx sayfasından indirebilirsiniz. Continue reading

C# ile ASP.NET

aspnetzaferdemirkol Eleştiri:Kitap'ta temel konulara değinilmiş.bazı yerlerde wizard kullanılmış. yazdığımız kodla aslında neleri yaptığımızı anlamak açısından wizard'lar kullanarak oluşturduğumuz olayları detaylı şekilde incelersek faydalarıda vardır.fakat keşke wizard sonrasında farklı örneklerle kod çalışması da yapılarak anlatılsaydı daha iyi olabilirdi.Asp.net yeni başlayan kişilerin alabileceği temel kavramların olduğu bir kitap.yine de tabi devamlı olarak asp.net tarafında geliştirme yapmadığım için tam olarak nasıl kullandığımı hatırlayamadım bazı kavramlara bakmıyorda değilim 🙂 Continue reading

.NET Framework ile İleri C# Uygulamaları

2012-12-15 09.32.21 (Custom) Toplam 7 kısımdan oluşan bu kapsamlı kitapta ilk önce temel söz dizimi ve veri tipleri ele alınarak      dilinin nesne yönelimli özelliklerine giriş yapılır. Daha sonra Visual Studio 2005'in kullanımına açıklık getirilir. Ardından threadier, transaction'lar ve Windows servisleri ile birlikte kütüphanelerin assembly olarak nasıl oluşturulacağı ele alınır. İlerleyen bölümlerde ADO.NET ile veritabanlarına erişim konusu anlatılır. Ayrıca .NET'in XML ve Windows işletim sistemi tarafındaki desteği ve SQL Server 2005'in .NET özellikleri ayrıntılarıyla işlenir. Takip eden bölümlerde .NET'te Windows Forms uygulamalarının oluşturulması, GDI+ ve Windows Presentation Foundation temelinde uygulamaların nasıl oluşturulacağı anlatılır. İletişim konusuna ise başlı başına bir kısım ayrılmıştır. Bu kısımda, platformdan bağımsız iletişim için web servisleri, .NET istemciler ve sunucular arasında iletişim için .NET Remoting, Enterprise Servisler ve DCOM iletişim, Message Queuing ile asenkron çevrim dışı iletişim kavramları açıklanır. Ayrıca yeni Windows Communication Foundation ve Windows Workflow Foundation'dan yararlanma konuları da ele alınır. Son kısım Windows Vista'da bulunan yeni özellikleri ve engelleri hesaba katan uygulamaların nasıl oluşturulduğu hakkındadır. Ayrıca LINQ teknolojisi ve C# uygulamalarında bu teknolojinin nasıl kullanılacağı üzerinde durulur. Açıklamalı kod örnekleri Gerçekçi uygulama senaryoları Çözümlü alıştırmalar Ekran görüntüleriyle desteklenmiş konu anlatımı

ASP.NET ile Veritabanı Uygulamaları

2012-12-15 09.32.40 (Custom) Bu kitap, okuyucunun ASP'yi verileri dahil etmeden nasıl kullanacağı hakkında temel bilgisi olduğunu varsayar. Veritabanlarının tasarımı ve yönetilmesi ile ilgili ayrıntılar bulunmaz. ASP.NET ve ADO.NET'e giriş ile başlayan kitap Access ve SQL Server veritabanı bağlantılarını açıklayarak devam eder. Verilerin tablolarda görüntülenmesi ve tablo görünümünün özelleştirilmesi anlatıldıktan sonra verilerin sıralanması, sayfalanması, seçenek listelerinde görüntülenmesi, filtrelenmesi, güncellenmesi, silinmesi ve yeni kayıt eklenmesi işlemleri anlatılır. Ardından Validation kavramı ele alınır ve veri kaynağı olarak nesnelerin kullanılması ile XML ve diğer hiyerarşik veriler konusu işlenir. Verilerin tampon belleğe nasıl alınacağı ve veri kontrolü olaylarının nasıl yönetileceği anlatıldıktan sonra performans kontrol listeleri üzerinde durulur. Açıklamalı kod örnekleri Gerçekçi uygulama senaryoları Çözümlü alıştırmalar Ekran görüntüleriyle desteklenmiş konu anlatımı  

SQL Server Programlama

2012-12-15 09.32.06 (Custom)
SQL Server 2005 temel alınarak hazırlanan bu kitap, okuyucunun SQL konusunda önceden deneyimli olduğunu varsayar. İlk 8 bölüm, temel konuları hatırlatma ve referans olma özelliğini taşır. Tablolar, Key'ler, Constarinfler, sorgular ve indeks yapıları anlatıldıktan sonra Viewlar, Script'ler, Batch'ler, Strored procedure'ler, UDF'ler, Transaction'lar, kilitler ve Trigger'lar gibi SQL Server'ın önemli bileşenleri ayrıntılarıyla incelenir. Daha sonra SQL Cursor'ları, XML ile entegrasyon ve replikasyon gibi daha ileri seviye konular ele alınır. Son olarak güvenlik, performans ayarı ve yönetimsel süreçler anlatılır.   Açıklamalı kod örnekleri Ekran görüntüleriyle desteklenmiş konu anlatımı

HTML5 – CSS3

347087 Eleştiri:Yazar gerçekten söylediği gibi kitap başlangıç seviyesinde bir kitap herşeyi temelden alarak anlatıyor(html tarihçesi,etiketleri,form elementleri,vb) sadece kitapta css çok az yer verilmiş hatta yok denilecek kadar az diyeceğim neredeyse allahtan 2 gün gibi kısa bir günde bitirilebiliyor bu yüzden okuduğum için pişman olmadım.bir de tabiki her kitapın muhakka ki insana birşeyler katmaktadır.(yazarın dili,-anlatım şekli,farkında olmadığınız bir detay gibi).başlangıç seviyesinde olmadığınızı düşünüyorsanız işinize yaramayacaktır.farklı kitaplara yönelmenizi ve araştırmanızı tavsiye ederim. Continue reading

Merhaba Merkür,Venüs,Dünya,Mars,Jüpiter,Satürn,Uranüs,Neptün,Plüton:)

Eskide kaldı “Merhaba Dünya” demek artık. Yazılım, Bilişim dünyası çapı belli olmayan bir kara delik gibi büyüdükçe büyüyor. Her gün daha iyi algoritmalar, daha performanslı, detaylı, çığır açıcı işler görür olduk. Bu kadar çok detaylı bir bilgiyle karşı karşıya kalınca, hiç birimiz de fil olmadığımıza göre unuturuz yaptıklarımızı, zaten aslında unutmamakta (Hipertimezi) hastalıktır.bu yüzden belki dün uğraşmışızdır, belki de 2 gün önce, belki haftalar, aylarca önce uğraşmışızdır unuturuz.biraz da biz  yazılımcıların, zihinleri yorgundur. Bazen jeton altıgen bile olabilir. karşılaşmışsınızdır baş sabit gözler bir sağa bir sola,aşağı yukarı 🙂 kaşlar hafiften yukarı, yüz mimiklerinin kontrolsüzce oynadığını, zihnin de bir şeyler düşündüğü açıktır.soru sorduğunuzda evet olabilir , haklısın, hmm gibi kısa cümlelerle geçiştirdiğini, normal bir durumdur Hayat'a yeniden adapte olabilmesi elindeki işin bitimine kadar sürecektir. Sabırsızlanmadan(eşi,ailesi,arkadaşı .vb),aldırış etmeden beklemenizi öneririm 🙂 Bu yüzden yazman gerekir, not almak ve bunları atmayıp saklamalısınız dır. Bazen eski yazdığım notlarıma baktığımda, bu özellikte varmış , bu da böyle oluyormuş dediğim çok oluyor. o anlarda anlıyorsunuz ki bilgiyi depolamak, saklamak ara ara da şöyle bir bakmak gerekiyor. Çok sevdiğim değerli bir hocam hep derdi; zihin bir patika yol gibidir, eğer üzerinden geçmezseniz dikenler kapatır o yolu…

MessageBox.Show("Merhaba Merkür,Venüs,Dünya,Mars,Jüpiter,Satürn,Uranüs,Neptün,Plüton : ) "

,"Yeni Bloğumdan"

,MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Question);

Sağlıcakla Kalın, Software Developer Mustafa Demircioğlu www.mustafademircioglu.net