C# ile String Sınıfı (Contains,IsNullOrEmpty,Insert,Replace,Remove, Split,Substring, ToLower,ToUpper,Trim) Kullanımı

Contains methodu metin içerisinde baştan başlayarak sona kadar index'e giderek Küçük ve Büyük harf duyarlığı ile arama yaparak geriye true veya false değer döndürür. Örnek1;Aşağıdaki gibi form tasarlayarak açıklama metni içerisinde textbox girdiğimiz değerin var olup olmadığını sorgulayalım. Nesnelerimiz; txtAra                   : textbox txtAciklama        : textbox btnAra                 : button
1
2
3
4
5
6
7
8
private void btnKontrol_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            
            bool _Durum = txtAciklama.Text.Contains(txtAra.Text);
            if (_Durum == true) { MessageBox.Show(String.Format("Aranan içerik ({0}) bulundu.({1})", txtAra.Text, _Durum)); }
            else { MessageBox.Show("Aranan içerik bulunamadı."); }      
        }
  Örnek2:Daha kullanıcı bir örnek açısından Anahtar kelimelerimiz olduğu bir uygulamamız olduğunu düşünelim ve kullanıcı tarafından bu parametrelerin dışarıdan girilerek aktif edilerek ilgili method’un çalıştığı düşünelim. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım. txtParametre                     :              textbox txtMetin                             :              textbox btnParametreAktif             :              button   Anahtarımız MailGonderim=E#GuvenlikTrigger=E#AXServisRestart=E#DisIpOgren=E#SqlRestart=E#InternetKontrol=E#TeraziKilo=E#SqlBackupServisCalistir=E# txtParametre girilen anahtarı kontrol ederek ilgili methodumuzu çalıştıralım.  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
private void btnParametreAktif_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("MailGonderim=E") == true)
            {   // Mail gönderiyle ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Mail Gönderimi Aktif Edildi");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("GuvenlikTrigger=E") == true)
            // Güvenlik Trigger ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Güvenlik Trigger Aktif Edildi");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("AXServisRestart=E") == true)
            { // Ax Servis restart ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Ax Servis Restart Ediliyor");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("DisIpOgren=E") == true)
            // Diş ip ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Diş ip öğreniliyor.");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("SqlRestart=E") == true)
            // Sql Server Restart ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Sql Server Restart ediliyor");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("InternetKontrol=E") == true)
            // İnternet Bağlantısı kontrol ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("İnternet Bağlantısı kontrol edildi.");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("TeraziKilo=E") == true)
            // Teraziden Kilo alımı ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Teraziden Kilo alımı aktif edildi.");
            }
            if ((Boolean)txtParametre.Text.Contains("SqlBackupServisCalistir=E") == true)
            { // Sql Server Backup Server ile ilgili kod parçacıklarımız
                MessageBox.Show("Sql Server Backup Server çalıştırıldı.");
            }
        }
          IsNullOrEmpty methodu gelen string değerin null ya da boş olma durumu kontrol ederek bize geriye true ve false değer döndür. Kullanışlı bir method olmasına rağmen performans açısından boş olma durumu için (Empt)y tek başına kullanımını daha çok tavsiye ederim. Kullanıcıdan Exchange veya uyumlu bir sunucuya bağlanmak için gerekli bilgileri aldığımız ve uygulamamız da hiçbir alanın boş geçilemediğini düşünelim. Nesnelerimiz, txtSunucu    :      Textbox txtSmtpPort  :      Textbox txtMailAdresi :      Textbox txtKullanici :      Textbox txtParola    :      Textbox btnSinaKaydet :      Button   Sınama ve Kaydet buttonumuz içerisinde gerekli kod parçalarımıza yazalım.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
private void btnSinaKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
           
            //String değerlerin null ya da boş olma durumunu kontrol ediyoruz.
            if (string.IsNullOrEmpty(txtSunucu1.Text) ||
                string.IsNullOrEmpty(txtSmtpPort1.Text) ||
                string.IsNullOrEmpty(txtMailAdres1.Text) ||
                string.IsNullOrEmpty(txtKullanici1.Text) ||
                string.IsNullOrEmpty(txtParola1.Text))
            {
                MessageBox.Show("Tüm alanlar zorunludur boş geçemezsiniz.");
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Sınama ve Kaydet me işlemi gerçekleştirildi.");
            }
        }
        Insert methodu bir metin içerisine verdiğimiz başlangıç index ve karakterleri ekleme işlemi yapar. Aşağıdaki gibi form tasarlayarak kullanıcı tarafından verilen başlangıç ve kelimeleri açıklama metni içerisine ekleyelim.  
1
2
3
4
5
6
private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtInsertMetin.Text =
                txtInsertMetin.Text.Insert(Convert.ToInt32(txtInsertBaslangic.Text), txtInsertKelime.Text);
        }
    Replace methodu UNICODE bir karekteri farklı karekterlere dönüştürmek için kullanılır. Uygulamalarımızda (.)karakterini (,) gibi karekterlere çevirmek zorunda kaldığımız çok olmuştur.bizde bu örneğimizde tanımlı bir metin içerisin belirdiğimiz kelimeleri istediğimiz kelimelere çeviren bir uygulama geliştireceğiz. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım. txtReplaceAranan        :     Textbox txtReplaceYeniDeger     :     Textbox txtReplaceAciklama      :     Textbox btnReplace              :     Button
1
2
3
4
5
private void btnReplace_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtReplaceAciklama.Text =
                txtReplaceAciklama.Text.Replace(txtReplaceAranan.Text, txtReplaceYeniDeger.Text);
        }
      Remove methodu içerisine 2 tane instance bulundurmaktadır.1.instance string değer içerisindeki herşeyi kaldırırken 2. instance string değer içerisinde belirtilen başlangıç index numarasından başlayarak verile silinmek karekter sayısına kadar metin içerisinden silme işlemini gerçekleştirmektedir. Biz örneğimiz de kulanıcı tarafından verilen başlangıç index numarası ile silinmek istenen karekter sayısını alan bir geliştirme yapacağız.
1
2
3
4
5
6
private void btnRemove_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtRemove.Text =
                txtRemove.Text.Remove(Convert.ToInt32(txtRemoveBaslangic.Text.Text),
                                      Convert.ToInt32(txtRemoveSayisi));
        }
      Split methodu string değer içerisinde istenilen karekter göre ayrıştırmak için kullanılır. Bir örneğimizde kullanıcıdan aldığımız bir metin içerisinden istenilen ayraçlara göre ayrıştırarak bir listbox eklenmesini sağlayan bir uygulama geliştireceğiz. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım. TxtSplitKelime             :      Textbox txtSplitAyrac              :      Textbox lsbSplit                   :      Listbox btnSplit                   :      Button
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
private void btnSplit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    
    string[] kelimeler =
            txtSplitKelime.Text.Split(Convert.ToChar(txtSplitAyrac.Text));
    foreach (string kelime in kelimeler)
    {
        lstSplit.Items.Add(kelime);
    }
}
    Substring methodu string değer içerisinden verilen başlangıç noktasından başlayarak istenilen karekter sayına kadar alınmasını sağlanmaktadır. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım.
1
2
3
4
5
6
7
private void btnSubstring_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            
            MessageBox.Show(
                txtSubString.Text.Substring(Convert.ToInt32(txtSubStringBas.Text),
                                            Convert.ToInt32(txtSubStringBit.Text)));
        }
    ToLower methodu string değerin tüm karekterlini küçük harfe çevirir. ToUpper methodu string değerin tüm karekterlini büyük harfe çevirir. Aşağıdaki gibi form tasarlıyalım. Kullanıcı dan alınan bilgileri listbox küçük ve büyük olarak ekleyelim.
1
2
3
4
5
6
7
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //küçük harf olarak ekle
              lsbLowerUpper.Items.Add(txtLowerUpperKelime.Text.ToLower());
            //BÜYÜK HARF OLARAK EKLE
              lsbLowerUpper.Items.Add(txtLowerUpperKelime.Text.ToUpper());
        }
      Trim method’u içerisinde 2 durum bulunur. 1. durum string değerin başta ki ve sonda ki boşlukları silerken 2. durum da ise başta ki ve sonda ki istenilen karekterleri siler. TrimEnd string değer içerisinde sadece sondaki boşlukları ve istenilen karakterleri silmek için kullanılır. Aşağıdaki gibi form tasarlayalım. Nesnelerimiz, TxtTrim                           :      Textbox rgTrim                            :      RadioButton Trim (Boşlukları Temizle)    (0)  :      RadioGroupItem Trim (Karakteri Temizle)     (1)  :      RadioGroupItem TrimEnd (Boşlukları Temizle) (2)  :      RadioGroupItem TrimEnd (Karekteri Temizle)         (3)  :      RadioGroupItem txtKarekter                       :      Textbox btnTrim                           :      Button
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
private void rgTrim_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            //Karekter Değişim özelliklerinde TxtTrimKarekter nesnesine Enable=True yapıp diğer duruma false yapalım.
            if ((Int16)rgTrim.EditValue == 1)  {txtTrimKarekter.Enabled = true; }
            else if ((Int16)rgTrim.EditValue == 3) {txtTrimKarekter.Enabled = true;}
            else { txtTrimKarekter.Enabled = false; txtTrimKarekter.Text = string.Empty; }
        }
//Kullanıcının seçimini kontrol ederek ilgili trim işlemini gerçekleştirelim.
private void btnTrim_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if ((Int16) rgTrim.EditValue == 0)
            {
                //Baştaki ve sondaki boşlukları temizle
                txtTrimMetin.Text = txtTrimMetin.Text.Trim();
            }
            else if ((Int16)rgTrim.EditValue == 1)
            {
                //Baştaki ve sondaki belirtilen karekterleri temizle
                txtTrimMetin.Text = txtTrimMetin.Text.Trim(Convert.ToChar(txtTrimKarekter.Text));
            }
            else if ((Int16)rgTrim.EditValue == 2)
            {
                //sondaki belirtilen karekterleri temizle
                txtTrimMetin.Text = txtTrimMetin.Text.TrimEnd();
            }
            else if ((Int16)rgTrim.EditValue == 3)
            {
                //Sondaki belirtilen karekterleri temizle
               txtTrimMetin.Text=  txtTrimMetin.Text.TrimEnd(Convert.ToChar(txtTrimKarekter.Text));
            }
        }